Към съдържанието
меню

МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ

АРХИВ
ПРОЕКТ
СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ
Договор 376/08.06.2015


 БЕНЕФИЦИЕНТ: АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ
  

Проектът „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО
Продължителност на проекта:
8 месеца: от 08.06.2015 г. до 08.12.2015 г.

Обща стойност на проекта: 5 549.00 евро
Финансиране от Програмата: 4 994.00 евро
Място за изпълнение: България; области: Ямбол, Бургас и Хасково.  

Обща цел:
Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство.
Специфична цел:
Създаване и прилагане на формати за ангажиране на граждани в работата на НПО.
Целеви групи: 20 НПО; 15 младежи и 15 доброволци.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Избор на обществено значими граждански каузи;
2. Провеждане на обучение /семинар/ на тема „Как да привличаме гражданите в местни инициативи”;
3. Разработване на Ръководство „Привличане на граждани в местни инициативи”;
4. Провеждане на информационна кампания „Моето гражданско участие”;
5. Провеждане на Заключително публично представяне;
6. Публичност и визуализация;
6.1: Провеждане на открита пресконференция;
6.2: Издаване на информационна диплянка „Моето гражданско участие”;
6.3: Изработване на информационни плакати;
6.4: Създаване и поддържане на електронна страница за Проекта.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
1.  Включени 24 участници в обсъждания; Избрани 3 обществено значими каузи.
2.  Повишени уменията и компетентността на 25 участници за привличане на граждани в местни инициативи; Разработен примерен план за гражданско участие в местни инициативи.
3.  Публикуван електронен вариант на 2 езика на Ръководство „Привличане на граждани в местни инициативи”.
4.  Проведена информационна кампания; Разпространени 1000 бр. информационна диплянка.
5.  Представени крайните резултати от проекта и очертани перспективите за тяхното развитие и устойчивост; Направен публичен отчет за изпълнението на проекта пред 30 участника.
6.  Създадена работеща електронна страница за Проекта. Информирани над 5 000 граждани за участие в местни инициативи.
Дейности

Работата във фокус групи
В началото на месец август 2015 г. приключи работата на сформираните по проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи" фокус групи.  Те трябваше да направят избор на до 3 проблема, за чието разрешаване могат да работят и местните НПО. С оглед на това, че АНПОРТ е международна организация, с участие на НПО от Турция, приоритет беше даван на тези проблеми, които са общи и предполагат участие и на НПО от съседните области Одрин и Къркларели. След оживени дискусии бяха определени следните 3 най-значими регионални проблема:
  1. Безработица сред хората от граничните райони
  2. Здравеопазване – гражданска кампания за информираност по възстановяване и ползване на здравно- осигурителни права
  3. Липса на възможност за развитие на младите хора
Предложенията ще бъдат изпратени за обсъждане на нашите турски партньори. По-късно избраните проблеми ще бъдат преформулирани в обществено значими граждански каузи, които могат да привлекат за участие и местните жители.

Семинар за НПО
На 3 и 4.10.2015 г. в залата на хотел „Кабиле“ гр. Ямбол се проведе семинар на тема “Как да привличаме гражданите в местни инициативи?“. В обучението се включиха 27 представители на НПО от петте гранични области: Ямбол, Бургас , Хасково, Одрин и Къркларели. Семинарът имаше определено практическа насоченост. На участниците бяха предоставени предварително  формулираните от местните групи обществени каузи. Представителите на НПО работиха по избор на една кауза, значима за жителите на граничните области. Изследваха се заинтересованите страни и начините за привличане и мотивиране на гражданите  за участие в местни инициативи. Водещ на семинара бе Живко Цирков.

Проведоха се първите срещи на фокус групите
Въпреки горещите летни дни 25 участника в три фокус групи от Бургас, Хасково и Ямбол се включиха активно в определянето на най-важните проблеми, които стоят пред гражданите на граничните с Турция райони. Представителите на различни обществени прослойки от трите областни града идентифицираха следните по-важни проблеми:
  1. Безработица;
  2. Здравеопазване;
  3. Интеграция на роми;
  4. Бедност, ниски доходи;
  5. Липса на професионална квалификация и възможности за преквалификация;
  6. Психологически услуги за деца с увреждания;
  7. Лиса на възможности за развитие на младите хора;
  8. Активност на младите хора;
  9. Лошото стопанисване на исторически, религиозни и културни сгради; неразработени и нерекламирани туристически обекти, обиколки и пътеки.

Сформирани граждански групи
В края на юни 2015 г. в трите областни града на Югоизточна България – Бургас, Хасково и Ямбол бяха сформирани местните граждански групи, които ще се включат в реализацията на проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Всяка група наброява минимум 8 човека, като в тях са включени представители на различни обществени прослойки и професии, включително младежи, роми и бизнесмени. През следващите дни участниците ще работят съвместно във фокус групи за  идентифициране на важни местни проблеми.
Публично представяне на проекта
На 7 юли 2015 г. в Конферентна зала на хотел «Кабиле» - гр. Ямбол се проведе открита пресконференция за представяне проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Тя бе открита от Владимир Шишков, който представи участващите официални лица, екипа на проекта и някои представители на целевите групи. Ръководителят на проекта Живко Цирков запозна участниците с досегашната дейност на сдружение АНПОРТ и Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Координаторът на проекта Марина Великова представи част от най-важните дейности, които ще бъдат реализирани. В рамките на изпълнението на проекта първо ще бъдат избрани значими граждански каузи, след което ще бъде проведен семинар на тема „Как да привличаме гражданите в местни инициативи”. Важни дейности ще бъдат и разработването на ръководство „Пирвличане на граждани в местни инициативи”, както и информационната кампания „Моето гражданско участие”. В края на пресконференцията изпълнителният екип отговори на въпросите задавани от присъстващите журналисти.
Отпечатани информационни плакати
Отпечатани са първите информационни материали по проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Информационните плакати /6 броя/ са изработени от трайна, гланцирана самозалепваща се хартия. Те ще могат да се пренасят лесно и да се поставят на местата, където се провеждат различни дейности по проекта.

Подписан нов договор
На  08.06.2015 г. във фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, председателят на сдружение АНПОРТ – Живко Цирков подписа договор за изпълнението на проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Общата стойност на проекта е 5 549 евра, от които 4 994 евра са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Продължителността на проекта е 6 месеца като е планирано пряко участие на 20 НПО от България и Турция и 15 20 НПО; 15 младежи доброволци. Проектът ще се изпълнява на територията на областите Ямбол, Хасково и Бургас.
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието