Към съдържанието
меню

ПРОЕКТ

Цели
Основните цели на проекта са:

1. Подкрепа на публични администрации в област Ямбол за открито и отговорно управление с участието на гражданите;

2. Отправяне на препоръки към 6 местни публични администрации за подобряване на процесите на формулиране и изпълнение на политики;

3. Създаване на възможности пред публичните администрации в област Ямбол за партньорско управление с гражданите и бизнеса.

4. Повишаване на обществената осведоменост в област Ямбол, относно възможностите за гражданско участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики.участие.

Целеви групи
• Служители от 6 административни структури на изпълнителната власт в област Ямбол– 15 човека;

• НПО – 20 техни служители;

• Бизнес – 15 представители;

• Общественост – 1160 човека.

Планирани дейности
    1. Обучение на персонала на кандидата

     2. Провеждане на проучване

     3. Граждански мониторинг и оценка на публични администрации

     4. Разработване на уеб платформа за гражданско участие

     5. Изработване на препоръки и предложения

     6. Организиране на информационна кампания

     7. Провеждане на кръгла маса

Резултати

Реализацията на проекта ще осигури постигането на следните индикатори:

1. Брой проекти, изцяло изпълнени от НПО 1;

2. Отправени препоръки от НПО към процеса на формиране, осъществяване и мониторинг на политики – минимум 12;

3. Подкрепени проучвания, методики, мониторинг и оценки за администрацията – 4

4. Брой проведени информационни кампании 1.


Други данни за проекта
Време за изпълнение: От 27.12.2018 г. до 27.12.2019 г.

Продължителност: 12 месеца
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА
СЪФИНАНСИРАНЕ ОТ ЕВРОПЕЙСКИ СОЦИАЛЕН
ФОНД (85 %) НАЦИОНАЛНО ФИНАНСИРАНЕ (15%)
52 581,96 лева
44 694,67 лева
7 887,29 лева
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието