Към съдържанието
меню

Проект: Гражданско участие за открита и отговорна публична администрация
№ BG05SFOP001-2.009-0139

АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ
ПРОЕКТЪТ се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд.
ГРАЖДАНСКА ПЛАТФОРМА
Може да споделите Вашето мнение, препоръка или предложение тук
Платформата включва:
  • Документи - анкетни карти, доклади, обобщени резултати, нормативни документи и други.
     
Брой посетители
web counter free
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието