Към съдържанието
меню

ПРОГРАМА

ЕДИНЕН ИНФОРМАЦИОНЕН ПОРТАЛ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ СТРУКТУРНИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" 2014-2020
ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА "ДОБРО УПРАВЛЕНИЕ" е с общ бюджет 335 919 605 евро и е основният инструмент на Република България за реализиране на административната и съдебната реформа, включително въвеждането на електронното управление. Оперативна програма "Добро управление е разработена в партньорство между всички заинтересовани страни от администрацията, съдебната система и гражданския сектор.

БЕНЕФИЦИЕНТИ:
• Централна администрация, областни и общински администрации, Институт за публична администрация, Агенция по обществени поръчки

• Сметна палата, Дипломатически институт към министъра на външните работи, Академия на МВР, Институт по психология-МВР

• Национално сдружение на общините в Република България, граждански организации и техни обединения, социално-икономически партньори

• Съдебна система, Висш съдебен съвет, неправителствени и професионални организации работещи в областта на правосъдието

ПРОЦЕДУРА:„Повишаване на гражданското участие в процесите на формулиране, изпълнение и мониторинг на политики и законодателство“

Трите цели на процедурата са:
1. Партньорско управление с гражданите и бизнеса;

2. Открито и отговорно управление;

3. Отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители.

В резултат на предоставената по тази процедура подкрепата се очаква:

  • повишаване взаимодействието между администрацията и гражданите и бизнеса;

  • нарастване активността на НПО и СИП при формулирането, изпълнението и мониторинга на политики и законодателство, включително чрез отправяне на препоръки за подобряване процесите по предоставяне на услуги, по-добра регулаторна среда, борба с корупцията, предотвратяване на конфликта на интереси и злоупотреба със служебно положение, спазване на етичните норми от държавните служители;  

  • подобряване на социално-икономическата среда в резултат на по-открито и отговорно управление.
ОБЩА СТОЙНОСТ НА ФИНАНСИРАНЕТО
ПРОЦЕНТ НА СЪФИНАНСИРАНЕ ОТЕСФ (%)
СТОЙНОСТ НА ПОДКРЕПАТА ОТЕСФ
СТОЙНОСТ НА НАЦИОНАЛНОТО ФИНАНСИРАНЕ
10 000 000 лв.
85%
8 500 000 лв.
1 500 000 лв.
angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието