Към съдържанието
меню

ПРАВАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА

АРХИВ

ПРОЕКТ
ПРАВАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА
Договор 172/31.10.2014

 БЕНЕФИЦИЕНТ: АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ
Проектът „Правата на нашите деца” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. www.ngogrants.bg

ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление
Продължителност на проекта: 8 месеца: от 31.10.2014 г. до 30.06.2015 г.
Обща стойност на проекта: 5 552.78 евро                               
Финансиране от Програмата: 4 995.28 евро
Място за изпълнение: България - област Ямбол.  
Обща цел: Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека.
Специфична цел: Регистриране, мониторинг и докладване на специфични нарушения на правата на децата в област Ямбол.
Целеви групи:
  - 10 представители на НПО;
  - 5 журналиста;
  - 15 деца.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Подготовка и обучение на целевите групи.
Провеждане на семинари за правата на децата и сътрудничат при извършването на гражданското наблюдение.
2. Провеждане на информационна кампания за правата на децата.
3. Мониторинг и гражданско наблюдение за спазване правата на децата в област Ямбол.
4. Подготовка, изработване и разпространение на доклад за мониторинга.
5. Провеждане на Заключителна конференция и представяне на крайните резултати.
6. Дейности за публичност и визуализация:
 6.1.Създаване и поддържане на електронна страница за Проекта
 6.2.Публично представяне на Проекта
 6.3.Издаване на информационна диплянка
 6.4. Изработване на информационни плакати  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
1.  Проведено обучение и подготвени за защита на правата на децата 10 представители на НПО, 5 журналиста и 15 деца /младежи/ от Ямболска област.
2.  Проведена информационна кампания «Месец за правата на децата» и  разпространени 3 вида листовки.
3.  Информирани за възможностите за сътрудничество за защита на правата на децата: 1000 местни граждани, 500 специалисти работещи в образователни и социални институции и 1500 деца.
4.  Проведено гражданско наблюдение /мониторинг/ за спазване на правата на децата в поне 5 местни институции и над 10 семейства в риск от област Ямбол.
5.  Изготвен доклад за извършения мониторинг, който е достигнал до над 500 институции, специалисти и граждани.  
6.  Представени крайните резултати от проекта пред 40 участника в заключителна конференция и очертани перспективите за тяхното развитие и устойчивост.
7.  Публикувани материали за проекта, които са достигнали до над 3000 посетители на сайта на сдружение АНПОРТ.

ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ         

При голям интерес на 29 януари 2015 г. в Конферентна зала на хотел «Кабиле» - гр. Ямбол се проведе обществена дискусия на тема „Спазват ли се правата на децата в област Ямбол”. Тя е част от проекта "Правата на нашите деца” и се реализира в рамките на «месеца за правата на децата». Участие в дискусията взеха над 30 представители на НПО, медии, институции работещи с деца и младежи доброволци. В рамките на дискусията бяха представени:

    1. Случаи на нарушени права на децата.
    2. Информационни материали за правата на децата.
    3. Послания до медиите отправени от младежи доброволци.
    4.
Условията за участие на местните медии в конкурс за публикации разкриващи нарушаването на правата на децата в област Ямбол.

Младежи –доброволци, участници в проекта,  представиха презентация, чрез която отправиха своите послания към различните институции, медиите  и към обществото ни, относно спазването на детските права и нарушенията, които  забелязват ежедневно в обкръжението си.

Бяха разпространени подготвените информационни материали.

     Месец за правата на децата
     На 6 януари 2015 г. стартира информационната кампания за правата на децата като в нейните рамки ще бъдат реализирани следните дейности:
   1. Разработване и разпространение на 3 вида информационни листовки:
      А. За деца /1500 бр./;
      Б. За организации и институции, работещи с деца /500 бр./;
      В. За местни граждани /1000 бр./.
      В листовките ще се дава кратка информация за основните права на децата; отговорността на всеки гражданин за тяхното спазване; към кого може да се обърнем при констатирано нарушение на правата на децата.
   2. На 29 януари ще се проведе обществена дискусия „Спазват ли се правата на децата в област Ямбол”. За участие в дискусията ще бъдат поканени 30 представители на организации и институции, заемащи ключова позиция относно спазването на правата на децата.
  3. Изпращане на написани от деца и младежи послания до медиите и обявяване на конкурс за медийни публикации разкриващи нарушаването на правата на децата.

Проведоха се вторите семинари

На 12 и 13 декември 2014 г. в залата на хотел „Кабиле” в гр. Ямбол се проведоха вторите семинари по проекта. В тях участвах 16 представители на НПО и журналисти /I група/ и 15 младежи ученически лидери /II група/. Водещият на семинарите Гергана Атанасова проведе обучение на тема „Практически дейности за провеждане на гражданско наблюдение”. Участниците в семинарите работиха по следните теми:

     - Идентифициране на рисковите места, къде могат да се нарушават правата на децата;
    - Методи за извършване на граждански мониторинг;
    - Институции, които са отговорни /нормативно/ за закрила правата на децата;
    - Сформиране за на екипи провеждане на гражданско наблюдение.

Всички теми бяха с практическа насоченост, като се акцентираше на отговорността на гражданските организации и ролята им за защита на правата на децата.


Публично представяне на проекта

На 11 декември 2014 г. в Конферентна зала на хотел «Кабиле» - гр. Ямбол се проведе публично представяне проекта "Правата на наши те деца”. То бе открито от Владимир Шишков, който представи участващите официални лица, екипа на проекта и някои представители на целевите групи. Ръководителят на проекта Живко Цирков запозна участниците с досегашната дейност на сдружение АНПОРТ и Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Координаторът на проекта Марина Великова представи част от най-важните дейности, които ще бъдат реализирани. След това изпълнителният екип отговори на въпросите задавани от присъстващите журналисти.


Проведоха се първите семинари

На 28 и 29 ноември 2014 г. в залата на хотел „Кабиле” в гр. Ямбол се проведоха първите семинари по проекта. В тях участвах 18 представители на НПО и журналисти /I група/ и 15 младежи ученически лидери /II група/. Водещият на семинарите Гергана Атанасова проведе обучение на тема „Нормативни документи за правата на деца”. Пред участниците в семинарите бяха представени основните наши и международни закони, конвенции и правни разпоредби регламентиращи спазването на правата на децата. Темите бяха поднесени по интерактивен начин, което направи обучението много интересно и ангажира вниманието  на участниците.  


Отпечатани информационни материали

Отпечатани са първите информационни материали по проекта „Правата на нашите деца“. Информационната диплянка е с тираж 500 броя, като в нея е направено кратко представяне на Проекта, начините по които могат да се установят връзки с екипа или да се получат консултации. Информационните плакати /6 броя/ са изработени от трайна, гланцирана самозалепваща се хартия. Те ще могат да се пренасят лесно и да се поставят на местата, където се провеждат различни дейности по проекта.


Подписан нов договор

На  31.10.2014 г. във фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, председателят на сдружение АНПОРТ – Живко Цирков подписа договор за изпълнението на проекта „Правата на нашите деца“. Общата стойност на проекта е 5 552,78 евра, от които 4 995,28 евра са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Продължителността на проекта е 8 месеца като е планирано пряко участие на НПО, журналисти и младежки лидери.


angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието