Към съдържанието
меню

ЗА НАС

Управителният съвет на сдружение "Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия" (АНПОРТ), на основание чл.26 ЗЮЛНЦ кани членовете на общо събрание при следния дневен ред:
 
1.    Доклад на Управителния съвет за дейността на сдружението през периода от 2016 г. до 2019 г.
2.    Гласуване на освобождаването на: Управителния съвет, Контролния съвет и Председателя на Управителния съвет на сдружение АНПОРТ.
3.    Избор на Управителен съвет на сдружение АНПОРТ.
4.    Избор на Председател на Управителния съвет на сдружение АНПОРТ.
5.    Избор на Контролен съвет на сдружение АНПОРТ.
6.    Разни.

Общото събрание ще се проведе на
14.12.2019 г., от 9,30 часа, в гр. Ямбол, ул. "Търговска" № 35, хотел „Кабиле“, II етаж конферентна зала.
При липса на кворум Общото събрание ще се проведе на 14.12.2019 г., от 10,30 ч., на същото място и при същия дневен ред.
Поканата за свикване на общото събрание е поставена на мястото за обявления в офиса на АНПОРТ, публикувана на сайта на сдружение АНПОРТ и изпратена по електронната поща на членовете на асоциацията.
  
11.11.2019 г.

МИСИЯ

Мисията  на Асоциацията е да стимулира добрите партньорски контакти и съвместнта работа по различни програми на неправителствените организации от България и Турция.


ЦЕЛИ

Целите на Асоциацията  са:
1.  Да представлява интересите на своите членове пред местните, регионални и национални власти, пред донори, спонсори и др.;
2.  Да подпомага формулирането и изпълнението на публични политики в социалната сфера, здравеопазване, образование, култура, екология и спорт на базата на установени приоритети и нужди;
3.  Да съдейства за развитието на икономиката и туризма между двете държави в трансграничния регион.
4.  Да популяризира дейността на членовете си и модела на трансгранично сътрудничество и работа в мрежа;
5.  Да развива и утвърждава европейските стандарти и норми в дейността на НПО от България и Турция.


ОРГАНИЗАЦИИ УЧРЕДИТЕЛКИ
1. Сдружение "Образование XXI век" - гр. Бургас
2. Сдружение "Детски танцов ансамбъл "Звездички" - гр. Бургас
3. Сдружение "Проекти и логистика" - гр. Хасково
4. Сдружение "Център Отворен свят" - гр. Хасково
5. Сдружение "Клуб ЮНЕСКО" - гр. Хасково
6. Сдружение "Център за образователни програми и социални инициативи" - гр. Ямбол
7. Училищно настоятелство "Гражданин" - гр. Ямбол
8. Сдружение "Ямболска търговско промишлена палата" - гр. Ямбол
9. Сдружение "Агенция граждански инициативи за местно развитие на Община Болярово" - гр. Болярово
10. "Дружество за подкрепа на градския съвет на Одрин" – гр. Одрин
11. "Тракийско туристическо дружество"- гр. Одрин
12. "Дружество на жените от турските университети" - клон Одрин
13. "Странджанско дружество на бойскаутите и природните спортове" - гр. Къркларели
14. "Дружество за подкрепа на съвременния живот" - гр. Къркларели

УПРАВИТЕЛНИ ОРГАНИ
 Управителен съвет:
1. Ирена Велева /Хасково/
2. Владимир Шишков /Ямбол/
3. Антония Месерджиева /Бургас/

4. Йълмаз Ерен /Одрин/

5. Ибрахим Джебеджи /Къркларели/
6. Емел Гюлер /Одрин/
7. Живко Цирков /Ямбол/ – Председател

 Контролен съвет:
1. Вилдан Язъджъ /Одрин/ – Председател
2. Ертогрул Тагал /Къркларели/
3. Ценко Цонев /Хасково/

Учредително събрание на АНПОРТ

angort2008@yahoo.com; zhtsirkov@yahoo.com
Назад към съдържанието