ANGORT

Отиване към съдържанието

Главно меню

АРХИВ

ПРОЕКТИ

ПРОЕКТ
ПРАВАТА НА НАШИТЕ ДЕЦА
Договор 172/31.10.2014

  БЕНЕФИЦИЕНТ: АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ

   

Проектът „Правата на нашите деца” се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА
Тематична област: Демокрация, права на човека и добро управление
Продължителност на проекта: 8 месеца: от 31.10.2014 г. до 30.06.2015 г.
Обща стойност на проекта: 5 552.78 евро                               
Финансиране от Програмата: 4 995.28 евро
Място за изпълнение: България - област Ямбол.  
Обща цел: Насърчаване на демократичните ценности, включително защита на правата на човека.
Специфична цел: Регистриране, мониторинг и докладване на специфични нарушения на правата на децата в област Ямбол.
Целеви групи:
  - 10 представители на НПО;
  - 5 журналиста;
  - 15 деца.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Подготовка и обучение на целевите групи.
Провеждане на семинари за правата на децата и сътрудничат при извършването на гражданското наблюдение.
2. Провеждане на информационна кампания за правата на децата.
3. Мониторинг и гражданско наблюдение за спазване правата на децата в област Ямбол.
4. Подготовка, изработване и разпространение на доклад за мониторинга.
5. Провеждане на Заключителна конференция и представяне на крайните резултати.
6. Дейности за публичност и визуализация:
 6.1.Създаване и поддържане на електронна страница за Проекта
 6.2.Публично представяне на Проекта
 6.3.Издаване на информационна диплянка
 6.4. Изработване на информационни плакати  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
1.  Проведено обучение и подготвени за защита на правата на децата 10 представители на НПО, 5 журналиста и 15 деца /младежи/ от Ямболска област.
2.  Проведена информационна кампания «Месец за правата на децата» и  разпространени 3 вида листовки.
3.  Информирани за възможностите за сътрудничество за защита на правата на децата: 1000 местни граждани, 500 специалисти работещи в образователни и социални институции и 1500 деца.
4.  Проведено гражданско наблюдение /мониторинг/ за спазване на правата на децата в поне 5 местни институции и над 10 семейства в риск от област Ямбол.
5.  Изготвен доклад за извършения мониторинг, който е достигнал до над 500 институции, специалисти и граждани.  
6.  Представени крайните резултати от проекта пред 40 участника в заключителна конференция и очертани перспективите за тяхното развитие и устойчивост.
7.  Публикувани материали за проекта, които са достигнали до над 3000 посетители на сайта на сдружение АНПОРТ.Проект: ПАРТНЬОРСТВО ПРЕЗ ГРАНИЦАТА
             PARTNERSHIP OVER THE BORDER

Проектът се финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г  (www.ngogrants.bg).

Място за изпълнение:
България – области Ямбол, Бургас и Хасково;
Турция – провинции Одрин и Къркларели.  

Целеви групи:
А. Не по-малко от 50 НПО от 5-те гранични области;
Б. Вземащите решения - 15 човека от ръководния състав на местни институции.

Цели на проекта:
А. Обща цел: Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство.
Б. Специфични цели:

 • Укрепване на коалиции на НПО в България и в Европейския съюз;

 • Създаване и прилагане на формати за ангажиране на граждани в работата на НПО;

 • Засилване на сътрудничеството между НПО в граничните области на България и Турция.


Основни дейности:
1. Провеждане на работни срещи на ръководните органи на АНПОРТ.
2. Представителни срещи с местни институции и организации.
3. Разширяване на състава на АНПОРТ.
4. Провеждане на семинар „Разработване на Стратегия за развитие на АНПОРТ”.
5. Създаване и разпространение на информационни и медийни продукти:
  5.1. Електронна страница за Проекта.
  5.2. Профилирана база данни за 50 НПО от 5-те области.
  5.3. Провеждане на публични представяния /открити пресконференции/.
  5.4. Публикации в местни медии.
  5.5. Издаване на информационна листовка за проекта.


Очаквани резултати:

 • Ще се изгради силна и добре функционираща ANGORT. Регламентирани начините за управление на ANGORT.

 • Ще се подобри взаимодействието между НПО, местната власт и бизнеса.

 • Подписани 5 договора за сътрудничество между ANGORT и местни организации.

 • Разработена и приета Стратегия за развитие на ANGORT.

 • Създадена работеща електронна страница за Проекта.

 • Изградена профилирана база данни за 50 НПО от 5-те области.

 • Публикувани два информационни материала за Проекта в местни медии.

 • Разпространена информационна листовка в 500 екземпляра.Назад към съдържанието | Назад към главното меню