ANGORT

Отиване към съдържанието

Главно меню

ТЕКУЩИ

ПРОЕКТИ
 
 

ПРОЕКТ
СЪЗДАВАНЕ НА МОДЕЛ ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА ГРАЖДАНИТЕ В МЕСТНИ ИНИЦИАТИВИ
Договор 376/08.06.2015


  БЕНЕФИЦИЕНТ: АСОЦИАЦИЯ НА НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ В РЕГИОН ТРАКИЯ

   

Проектът „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи" се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. (www.ngogrants.bg)


ОБЩА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОЕКТА

Тематична област: Изграждане на капацитет за НПО
Продължителност на проекта:
8 месеца: от 08.06.2015 г. до 08.12.2015 г.

Обща стойност на проекта: 5 549.00 евро
Финансиране от Програмата: 4 994.00 евро
Място за изпълнение: България; области: Ямбол, Бургас и Хасково.  

Обща цел:
Развити мрежи и коалиции на НПО, работещи в партньорство.
Специфична цел:
Създаване и прилагане на формати за ангажиране на граждани в работата на НПО.
Целеви групи: 20 НПО; 15 младежи и 15 доброволци.

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА
1. Избор на обществено значими граждански каузи
;
2.
Провеждане на обучение /семинар/ на тема „Как да привличаме гражданите в местни инициативи”;
3. Разработване на Ръководство „Привличане на граждани в местни инициативи”
;
4. Провеждане на информационна кампания „Моето гражданско участие”
;
5. Провеждане на Заключително публично представяне
;
6. Публичност и визуализация
;
6.1: Провеждане на открита пресконференция
;
6.2: Издаване на информационна диплянка „Моето гражданско участие”
;
6.3: Изработване на информационни плакати
;
6.4: Създаване и поддържане на електронна страница за Проекта
.

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА
1.  Включени 24 участници в обсъждания; Избрани 3 обществено значими каузи.
2.  Повишени уменията и компетентността на 25 участници за привличане на граждани в местни инициативи; Разработен примерен план за гражданско участие в местни инициативи.
3.  Публикуван електронен вариант на 2 езика на Ръководство „Привличане на граждани в местни инициативи”.
4.  Проведена информационна кампания; Разпространени 1000 бр. информационна диплянка.
5.  Представени крайните резултати от проекта и очертани перспективите за тяхното развитие и устойчивост; Направен публичен отчет за изпълнението на проекта пред 30 участника.
6.  Създадена работеща електронна страница за Проекта. Информирани над 5 000 граждани за участие в местни инициативи. 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню