ANGORT

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРОЕКТ 3

АКТУАЛНО

Проект „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи"

Заключително публично представяне

На 4 декември 2015 г. в залата на хотел „Кабиле“ гр. Ямбол се проведе Заключителното представяне на резултатите от реализацията на нашия проект „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи”. То имаше формата на публичен отчет и в него се включиха 30 човека: членове на екипа осъществил проекта, местни НПО, доброволци, представители на управляващите от различни институции и представители на бизнеса. По време на представянето бяха демонстрирани някои от крайните продукти и резултати от вече осъществените дейности. Особено голям интерес сред присъстващите предизвика ръководството „Привличане на граждани в местни инициативи” представено от неговия автор Живко Цирков. В края на събитието участниците имаха възможност да обсъдят и някои предложения за бъдещи съвместни инициативи свързани с по-широко гражданско участие.


Ръководство за граждански инициативи

Готов е окончателният вариант на ръководството „Привличане на граждани в местни инициативи” включващ една въвеждаща и 13 отделни подтеми. Като по-важни теми се открояват: Ролята на НПО в гражданското общество; Инициативна гражданска група; Ползите от гражданското участие; Провеждане на лични и обществени срещи; Как да се противопоставим на властта; Подготовка, действие и оценка на граждански дейности; Методология на гражданското участие и други. Всяка тема завършва с предложения за практически упражнения, които могат да се използват при провеждане на групови обучения. В края на ръководството са дадени и отделния приложения за някои от предлаганите групови упражнения. Ръководството завършва с дизайн- програма за двудневно обучение /семинар/ на тема „Привличане на граждани в местни инициативи”. Ръководството вече е преведено и на турски език, като може да се намери на нашата електронна страница тук.

Отпечатана информационна диплянка

Излезе от печат информационната диплянка „Моето гражданско участие”. В нея по интересен и достъпен начин се дава кратка информация за основните правни възможности за гражданско участие; кои са отговорните институции, към които трябва да се адресира гражданската активност; какви са формите за гражданско участие; какви са ползите от нашето участие в граждански инициативи и как да се организираме. Диплянката съдържа и контактна информация за консултации и предложения за граждански инициативи и действия. Тя е в тираж 1000 броя и ще се разпространявана от доброволци лично „на ръка” по време на провеждащата се информационната кампания „Моето гражданско участие”. Заинтересованите граждани могат да се запознаят с електронния вариант на диплянката тук.

Стартира информационна кампания

На 5 октомври в офиса на сдружение АНПОРТ беше даден официалния старт на информационната кампания „Моето гражданско участие”. Кампанията ще се проведе в рамките на един месец и включва: разпространение на информационни материали; провеждане на тематични срещи с представители на НПО и местни граждани; провеждане на консултации; срещи за лобиране между екипа на проекта и представители на местни институции; разработване и разпространение на информационна диплянка и други.

Семинар за НПО от България и Турция

На 3 и 4 октомври 2015 г. в залата на хотел „Кабиле“ гр. Ямбол се проведе семинар на тема “Как да привличаме гражданите в местни инициативи“. В обучението се включиха 27 представители на НПО от петте гранични области на България и Турция: Ямбол, Бургас, Хасково, Одрин и Къркларели. Обучението беше с практически насоченост като се опираше на разработения към момента вариант на Ръководство за привличане на граждани в местни инициативи. Предварително на участниците бяха изпратени формулираните от местните групи обществени каузи, които станаха предмет на общите дискусии. В обучението бяха включени следните основни теми: Избор на обществено значими каузи; Идентифициране на заинтересованите страни; Привличане и мотивирани на гражданите за участие. Семинарът завърши с разработване на примерен план за гражданско участие в местни инициативи Водещи на обучението бяха Живко Цирков и Владимир Шишков.

Приключи работата на фокус групите

В началото на месец август 2015 г. приключи работата на сформираните по проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи" фокус групи.  Те трябваше да направят избор на 3 проблема, за чието разрешаване могат да работят и местните НПО. С оглед на това, че АНПОРТ е международна организация, с участие на НПО от Турция, приоритет беше даван на тези проблеми, които са общи и предполагат участие и на НПО от съседните области Одрин и Къркларели. След оживени дискусии бяха определени следните 3 най-значими регионални проблема:
   1. Безработица сред хората от граничните райони
   2. Здравеопазване – гражданска кампания за информираност по възстановяване и ползване на здравно- осигурителни права
   3. Липса на възможност за развитие на младите хора
Предложенията ще бъдат изпратени за обсъждане на нашите турски партньори. По-късно избраните проблеми ще бъдат преформулирани в обществено значими граждански каузи, които могат да привлекат за участие и местните жители.

Проведоха се първите срещи на фокус групите

Въпреки горещите летни дни 25 участника в три фокус групи от Бургас, Хасково и Ямбол се включиха активно в определянето на най-важните проблеми, които стоят пред гражданите на граничните с Турция райони. Представителите на различни обществени прослойки от трите областни града идентифицираха следните по-важни проблеми:

   1. Безработица;
   2. Здравеопазване
;
   3. Интеграция на роми
;
   4. Бедност, ниски доходи
;
   5. Липса на професионална квалификация и възможности за преквалификация
;
   6. Психологически услуги за деца с увреждания
;
   7. Лиса на възможности за развитие на младите хора
;
   8. Активност на младите хора
;
   9.
Лошото стопанисване на исторически, религиозни и културни сгради; неразработени и нерекламирани туристически обекти, обиколки и пътеки.

Сформирани граждански групи

В края на юни 2015 г. в трите областни града на Югоизточна България – Бургас, Хасково и Ямбол бяха сформирани местните граждански групи, които ще се включат в реализацията на проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Всяка група наброява минимум 8 човека, като в тях са включени представители на различни обществени прослойки и професии, включително младежи, роми и бизнесмени. През следващите дни участниците ще работят съвместно във фокус групи за  идентифициране на важни местни проблеми.

Публично представяне на проекта

На 7 юли 2015 г. в Конферентна зала на хотел «Кабиле» - гр. Ямбол се проведе открита пресконференция за представяне проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Тя бе открита от Владимир Шишков, който представи участващите официални лица, екипа на проекта и някои представители на целевите групи. Ръководителят на проекта Живко Цирков запозна участниците с досегашната дейност на сдружение АНПОРТ и Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Координаторът на проекта Марина Великова представи част от най-важните дейности, които ще бъдат реализирани. В рамките на изпълнението на проекта първо ще бъдат избрани значими граждански каузи, след което ще бъде проведен семинар на тема „Как да привличаме гражданите в местни инициативи”. Важни дейности ще бъдат и разработването на ръководство „Пирвличане на граждани в местни инициативи”, както и информационната кампания „Моето гражданско участие”. В края на пресконференцията изпълнителният екип отговори на въпросите задавани от присъстващите журналисти.

Отпечатани информационни плакати

Отпечатани са първите информационни материали по проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Информационните плакати /6 броя/ са изработени от трайна, гланцирана самозалепваща се хартия. Те ще могат да се пренасят лесно и да се поставят на местата, където се провеждат различни дейности по проекта.

Подписан нов договор

На  08.06.2015 г. във фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, председателят на сдружение АНПОРТ – Живко Цирков подписа договор за изпълнението на проекта „Създаване на модел за привличане на гражданите в местни инициативи". Общата стойност на проекта е 5 549 евра, от които 4 994 евра са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Продължителността на проекта е 6 месеца като е планирано пряко участие на 20 НПО от България и Турция и 15 20 НПО; 15 младежи доброволци. Проектът ще се изпълнява на територията на областите Ямбол, Хасково и Бургас.

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню