ANGORT

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРОЕКТ 2

АКТУАЛНО

Проект "Правата на нашите деца"

ИЗГОТВЕН Е ДОКЛАДА ЗА ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГ

Окончателният вариант на доклада за проведения граждански мониторинг по правата на децата в област Ямбол е готов и е на разположение на заинтересованите лица. Докладът е изработен в 2 варианта: електронен - качен на електронната страницата на проекта раздел „Документи” и на хартиен носител - може да се получи в офиса на сдружение АНПОРТ. Резултатите от проведения мониторинг са изложени в 6 части:
I: ГРАЖДАНСКО НАБЛЮДЕНИЕ /МОНИТОРИНГ/
II: ПРАВАТА НА ДЕЦАТА В СЕМЕЙСТВОТО
III: ПРАВАТА НА ДЕЦАТА И ОБРАЗОВАНИЕТО
IV: СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ И ПРАВАТА НА ДЕЦАТА
V: ДЕЦАТА И ЗАКОНЪТ
VI: ДЕЦАТА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА    
В последната част на доклада са включени конкретни предложения и препоръки направени от мониториращия екип, които се отнасят за защита правата на децата в 4 обществени сфери.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
На 23.06. се проведе заключителната конференция по проект ,,Правата на нашите деца” на сдружение АНПОРТ. В нея взеха участие 41 представители на целевите групи - местни организации и институции, работещи с деца. На конференцията бяха обявени резултатите от проекта и от изготвения по време на неговото изпълнение доклад. Също така бяха наградени журналистите представили свои публикации, свързани със защитата на правата на децата. Наградените материали са публикувани във:
1. Вестник Неделник, бр. 20 от 21.05.2015 г. - "Прокуратурата проверява социален център в Ямбол" с автор Диана Иванова.
2. Електронния сайт  „ЯМБОЛ ПРЕС” www.yambolpress.bg  - "Ще намалим ли насилието над децата?", автор Красимира Харутюнян, на 29.05.2015 г.
3. В информационния портал „Зона Ямбол” http://zonayambol.com - видео репортажа „Държавата и мерките за закрила на децата с изявени дарби”, автор Валентин Иванов, на 06.06.2015 г.
Участвалите в образователната програма журналисти и представители на местни НПО получиха удостоверение за успешно преминато обучение. В заключителната част на конференцията бяха очертани перспективите за бъдещото продължаване на програмата, възможностите за съвместна работа между участвалите организации и привличането на нови съмишленици.


ПРИКЛЮЧИ МОНИТОРИНГА ЗА ПРАВАТА НА ДЕЦАТА

Приключи гражданското наблюдение /мониторинг/ за правата на децата в област Ямбол. Той се извършваше по проект „Правата на нашите деца” в продължение на почти 6 месеца от екип включваш 4 специалиста – членове на сдружение АНПОРТ и журналисти от местни медии. Мониторингът обхвана и 5-те общини на област Ямбол и имаше за цел:
- Да проследи динамиката и извърши оценка на ситуацията в различни обществени сфери по отношение на правата на децата в област Ямбол;
- Да оцени напредъка спрямо планираните мерки в различни нормативни документи и планове на местните институции визиращи спазването на правата на децата;
- Да помогне за изграждането на ефективна система, осигуряващи възможност за защита правата на децата и повишаване качеството на живот на всички деца, попаднали или живеещи в риск, чрез създаване на условия за реалното им социално включване.
Резултатите от проведения мониторинг се обобщават в доклад, чийто работен вариант ще бъде представен на предстоящата заключителна конференция за финализирането на проекта.


ОБЩЕСТВЕНА ДИСКУСИЯ         

При голям интерес на 29 януари 2015 г. в Конферентна зала на хотел «Кабиле» - гр. Ямбол се проведе обществена дискусия на тема „Спазват ли се правата на децата в област Ямбол”. Тя е част от проекта "Правата на нашите деца” и се реализира в рамките на «месеца за правата на децата». Участие в дискусията взеха над 30 представители на НПО, медии, институции работещи с деца и младежи доброволци. В рамките на дискусията бяха представени:

    1. Случаи на нарушени права на децата.
    2. Информационни материали за правата на децата.
    3. Послания до медиите отправени от младежи доброволци.
    4.
Условията за участие на местните медии в конкурс за публикации разкриващи нарушаването на правата на децата в област Ямбол.

Младежи –доброволци, участници в проекта,  представиха презентация, чрез която отправиха своите послания към различните институции, медиите  и към обществото ни, относно спазването на детските права и нарушенията, които  забелязват ежедневно в обкръжението си.

Бяха разпространени подготвените информационни материали.

     Месец за правата на децата
     На 6 януари 2015 г. стартира информационната кампания за правата на децата като в нейните рамки ще бъдат реализирани следните дейности:
   1. Разработване и разпространение на 3 вида информационни листовки:
      А. За деца /1500 бр./;
      Б. За организации и институции, работещи с деца /500 бр./;
      В. За местни граждани /1000 бр./.
      В листовките ще се дава кратка информация за основните права на децата; отговорността на всеки гражданин за тяхното спазване; към кого може да се обърнем при констатирано нарушение на правата на децата.
   2. На 29 януари ще се проведе обществена дискусия „Спазват ли се правата на децата в област Ямбол”. За участие в дискусията ще бъдат поканени 30 представители на организации и институции, заемащи ключова позиция относно спазването на правата на децата.
  3. Изпращане на написани от деца и младежи послания до медиите и обявяване на конкурс за медийни публикации разкриващи нарушаването на правата на децата.

Проведоха се вторите семинари

На 12 и 13 декември 2014 г. в залата на хотел „Кабиле” в гр. Ямбол се проведоха вторите семинари по проекта. В тях участвах 16 представители на НПО и журналисти /I група/ и 15 младежи ученически лидери /II група/. Водещият на семинарите Гергана Атанасова проведе обучение на тема „Практически дейности за провеждане на гражданско наблюдение”. Участниците в семинарите работиха по следните теми:

     - Идентифициране на рисковите места, къде могат да се нарушават правата на децата;
    - Методи за извършване на граждански мониторинг;
    - Институции, които са отговорни /нормативно/ за закрила правата на децата;
    - Сформиране за на екипи провеждане на гражданско наблюдение.

Всички теми бяха с практическа насоченост, като се акцентираше на отговорността на гражданските организации и ролята им за защита на правата на децата.


Публично представяне на проекта

На 11 декември 2014 г. в Конферентна зала на хотел «Кабиле» - гр. Ямбол се проведе публично представяне проекта "Правата на наши те деца”. То бе открито от Владимир Шишков, който представи участващите официални лица, екипа на проекта и някои представители на целевите групи. Ръководителят на проекта Живко Цирков запозна участниците с досегашната дейност на сдружение АНПОРТ и Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г. Координаторът на проекта Марина Великова представи част от най-важните дейности, които ще бъдат реализирани. След това изпълнителният екип отговори на въпросите задавани от присъстващите журналисти.


Проведоха се първите семинари

На 28 и 29 ноември 2014 г. в залата на хотел „Кабиле” в гр. Ямбол се проведоха първите семинари по проекта. В тях участвах 18 представители на НПО и журналисти /I група/ и 15 младежи ученически лидери /II група/. Водещият на семинарите Гергана Атанасова проведе обучение на тема „Нормативни документи за правата на деца”. Пред участниците в семинарите бяха представени основните наши и международни закони, конвенции и правни разпоредби регламентиращи спазването на правата на децата. Темите бяха поднесени по интерактивен начин, което направи обучението много интересно и ангажира вниманието  на участниците.  


Отпечатани информационни материали

Отпечатани са първите информационни материали по проекта „Правата на нашите деца“. Информационната диплянка е с тираж 500 броя, като в нея е направено кратко представяне на Проекта, начините по които могат да се установят връзки с екипа или да се получат консултации. Информационните плакати /6 броя/ са изработени от трайна, гланцирана самозалепваща се хартия. Те ще могат да се пренасят лесно и да се поставят на местата, където се провеждат различни дейности по проекта.


Подписан нов договор

На  31.10.2014 г. във фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, председателят на сдружение АНПОРТ – Живко Цирков подписа договор за изпълнението на проекта „Правата на нашите деца“. Общата стойност на проекта е 5 552,78 евра, от които 4 995,28 евра са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Продължителността на проекта е 8 месеца като е планирано пряко участие на НПО, журналисти и младежки лидери.


 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню