ANGORT

Отиване към съдържанието

Главно меню

ПРОЕКТ 1

АКТУАЛНО

Проект "Партньорство през границата"

С
еминар на тема „Разработване на стратегия за развитие на АНПОРТ”

На 5 и 6 април в хотел „Кабиле” в Ямбол в изпълнение на проекта „Партньорство през границата” бе проведен семинар на сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия” на тема „Разработване на стратегия за развитие на АНПОРТ”.
В работата на семинара взеха участие 21 членове на асоциацията –  представители на неправителствени организации учредители и нови членове на АНПОРТ от областите Бургас, Хасково и Ямбол, както и от Одрин и Къркларели.
През първия ден на семинара бе очертана визията за развитието на асоциацията до 2020 г. Участниците споделиха своите очаквания за бъдещото развитие на организациите, които представляват. Очертани бяха основните етапи от развитието на стратегическия план на АНПОРТ. Направен бе анализ на външната среда, а също и на сегашното състояние на сдруженията, членуващи в асоциацията.
През втория ден бяха определени стратегическите цели и задачи на асоциацията и бе изработен план за тяхното реализиране. Разработена бе и система за наблюдение и оценка на изпълнението на набелязаните цели и задачи, бяха определени следващите стъпки в развитието на асоциацията.  
ПРОГРАМА НА СЕМИНАРА

Работна среща в Къркларели

На 13 и 14 декември 2013 г. в сградата на общината на град Къркларели се проведе работна среща за представяне на проекта на сдружение „Асоциация на неправителствените организации в регион Тракия” /АНПОРТ/  „Партньорство през границата”.  
В срещата участваха членове и партньори на Асоциацията,  представители на местни административни и културни институции и на неправителствени организации от страната, директори на училища и преподаватели.
Председателят на Асоциацията Живко Цирков представи целите на трансграничния проект и очакваните резултати за развитието на неправителствените организации от двете страни.

Участниците в срещата обсъдиха възможностите за бъдещо членство и партньорство със сдружението. Те споделиха свои предложения, които в бъдеще да бъдат осъществени чрез съвместни проекти.  
По-късно ръководните органи на Асоциацията обсъдиха досегашното изпълнение на проекта, както и предстоящите дейности. Приети бяха „Правилник за работата на контролния съвет на АНПОРТ”, „Правилник за работата на Управителния съвет на АНПОРТ”, „Етичен кодекс за членовете на асоциацията” и „Карта за самооценка на членовете на асоциацията”.
На другия ден деловите срещи с представители на неправителствени организации от България и Турция продължиха. По-късно участниците в работните срещи посетиха природно-историческия музей и стария квартал в Къркларели, както и археологическите разкопки край града и възстановките на начина на живот на хората от древността.


Работна среща в град Одрин
На 26 октомври 2013 г. в Турция - гр. Одрин се проведе първата работна срещи на ръководните органи на сдружение АНПОРТ. Тя беше на тема „Изграждане на управленски и комуникационни канали”. Участниците  обсъдиха по какъв начин ще се извършва текущото управление и функциониране на Асоциацията, как се разпределят отговорностите, по какви канали по-лесно ще се осъществяват комуникациите, как ще се изгражда и развива кадровия ресурс и др. Бяха дискутирани и различни възможности за публични презентации на Асоциацията и позиционирането й в публичното пространство.     

Договор за изпълнението на проект „Партньорство през границата“

На 12 септември 2013 г. във фондация Институт „Отворено общество“ – гр. София, председателят на сдружение АНПОРТ – Живко Цирков подписа договор за изпълнението на проекта „Партньорство през границата“. Общата стойност на проекта е 5 285,08 евра, от които 4 735,08 евра са безвъзмездна финансова помощ по Програмата за подкрепа на неправителствените организации в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г. Партньор по проекта от турска страна е сдружение ДЕКАТ от гр. Демиркой. Продължителността на проекта е 8 месеца.


Обяви

НПО от граничните области на България и Турция, които желаят да работят по трансгранични програми и проекти могат да се регистрират в нашата база данни, като попълнят и изпратят приложената форма на e - mail : angort2008@yahoo.com  

Форма за регистрация на НПО

 
Назад към съдържанието | Назад към главното меню